Samen maken we de Fraterswaard gevarieerder

Samen maken we de Fraterwaard - Doesburg gevarieerder

Fraterwaard-Doesburg is een riviereiland ten noorden van Doesburg, dat ligt in een Natura 2000-gebied. In dit landschap vol meanderruggen en geulen onderzoeken we de kansen en mogelijkheden om de riviernatuur te verbeteren. Dat willen we voornamelijk doen door stromend en stilstaand water in verbinding te brengen met de rivier de IJssel. De komende periode werken we aan een geschikt plan voor dit gebied. 

De rivier de IJssel veranderde in het verleden nogal eens van vorm. Bij het kanaliseren van de rivier veranderde dit. De riviertak die werd gesneden, heette voortaan Het Zwarte Schaar en de IJssel werd de hoofdrivier. De sporen van die veranderingen zijn tot op de dag van vandaag te zien. Waar er vroeger geulen liepen, liggen er nu stukken laagtes op het eiland.  

Waarom? 

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de IJssel, daar willen we samen voor zorgen. Sommige van deze diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we langs de oevers waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen.  

Hoe?

Rijkswaterstaat ziet diverse mogelijkheden om de riviernatuur in het gebied te verbeteren. In het zuidoosten van de uiterwaard ligt een dichtgegroeide watergang. We willen het water in deze watergang weer laten stromen door deze in het westen aan te takken op de IJssel en in het oosten op het Zwarte Schaar. In het noorden van het gebied bieden natuurlijke laagtes de mogelijkheid om een nieuwe watergang aan te leggen die eenzijdig aangetakt kan worden aan het Zwarte Schaar om stilstaand water te creëren. Ook kijken we of we in de oostzijde van de waard de aanwezige waterpartijen met elkaar en (eenzijdig) met het Zwarte Schaar kunnen verbinden Met deze maatregelen ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in de IJssel, maar daar nu ontbreken of beperkt voorkomen.  

Maatregelen 

Icoon Rivierhout plaatsen

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 
 
Cookie-instellingen