Samen verbeteren we de riviernatuur in Stokebrandsweerd

Schetsontwerp

Samen maken we een goed leefgebied van de Stokebrandsweerd

De Stokebrandsweerd ligt aan de rechteroever van de IJssel, de benedenstroomse richting, ten zuidwesten van Zutphen. De noordkant wordt begrensd door de monding van de Berkel. De Nieuwe IJsselbrug (N348) loopt dwars door het gebied. Het gebied is onderdeel van Natura2000 Rijntakken en Natuurnetwerk Nederland. De vegetatie in het gebied bestaat voor een groot deel uit gras (productiegrasland) en akker, afgewisseld met natuurlijk grasland, (broek)bos, riet en overige moerasvegetatie. In 2017 zijn een aantal maatregelen, waaronder een strang, succesvol uitgevoerd. De strang was een initiatief van grondeigenaar Arend Jan Breukink. Ook de huidige plannen zijn door hem aangedragen. 

Waarom?

Slingerende rivieren zijn in het verleden sterk ingekaderd. Zo is ooit de IJssel omwille van de veiligheid en landbouw naar verder ten westen van Zutphen verplaatst. We hebben op veel plekken de rivier gedwongen te stromen in één diepe geul. Een diepe geul is goed voor de scheepvaart, maar is niet zo aantrekkelijk voor planten en dieren. De geulen en strangen die eigenlijk van nature waren ontstaan, zijn daardoor nu grotendeels zijn verdwenen. Geulen en strangen vormen met hun variatie aan (on)diepten, stromingen, troebel en helder water interessante biotopen voor veel vissen, kleine waterbeestjes en planten. In de Stokebransweerd heeft de ecologische waterkwaliteit een enorme impuls gekregen door er een nieuwe strang aan te leggen. 

Hoe?

Om de Stokebrandsweerd nog aantrekkelijker te maken, onderzoeken we de mogelijkheden om van de huidige strang een meestromende geul te maken.  Daarnaast wordt onderzocht of er nog een extra strang aan kan worden toegevoegd.

In de Stokebrandsweerd onderzoeken we een aantal varianten om een meestromende geul te creëren. Het langzaam meestromende water biedt een  leef- en paaiomgeving voor dieren en planten. Dat is goed nieuws voor bepaalde soorten vissen, andere waterdieren en vogels.

Maatregelen 

Icoon Rivierhout plaatsen

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaard. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 
 

Planning project

We zitten in de ontwerpfase. In de afgelopen tijd zijn er gesprekken gevoerd met de stakeholders en de en grondeigenaren in het gebied. Het uiteindelijke ontwerp dat eind 2024 gereed is. Er wordt gestreefd het project in 2027 af te ronden.  

Samenwerken en meedoen 

Op 30 maart 2023 heeft de publieksbijeenkomst voor de Stokebrandsweerd plaatsgevonden in Het Koelhuis, te Zutphen. De bijeenkomst werd gehouden in de vorm van een informatiemarkt. Zo waren er naast het GROW-team ook de Provincie Gelderland, gemeente Zutphen en het waterschap Rijn en IJssel aanwezig. Ook de particulier initiatiefnemer Arend Jan Breukink was van de partij om de nodige vragen te beantwoorden. De avond werd druk bezocht door zowel omwonenden als belanghebbenden van de Stokebrandsweerd. Naar schatting waren er wel 50 tot 60 bezoekers!

De Stokebrandsweerd is een geliefde locatie voor veel omwonenden en een belangrijk uitloopgebied van Zutphen. Veel aanwezigen reageerden enthousiast op het schetsontwerp, hebben ideeën gedeeld en stelden met veel belangstelling vragen. Al deze reacties nemen we mee in het ontwerpproces van het voorlopig ontwerp. In deze nieuwe fase is er ook weer ruimte voor samenwerken en meedoen.

Samenwerkende partijen

Arend Jan Breukink: particulier initiatiefnemer
Gemeente Zutphen: afstemming inzake uitloopgebied
Waterschap Rijn en Ijssel: afstemming inzake dijkversterking Den Elter

logo gemeente Zutphen

Logo waterschap vallei en veluwe

 

 

Meer weten of zien?

Beeldbank

Contact

Wil je meer weten over het project of heb je een idee? Mail ons dan via loket-krwoost@arcadis.com 

 

 

 

Cookie-instellingen