Epse Waarden

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Epse Waarden 

De Epse Waarden liggen aan de oostelijke oever van de IJssel ten zuiden van Deventer. De noordkant grenst aan de A1. Het is onderdeel van de gemeente Lochem in de provincie Gelderland. Het gebied is gedeeltelijk onderdeel van Natura2000 Rijntakken en het Gelders Natuurnetwerk. In de uiterwaard bevindt zich de veerpont naar de Wilpsche Klei. In het zuiden van de uiterwaard komt de Dommerbeek uit in de IJssel. Het zuidelijke gedeelte heet ook wel de Bokkenwaard. 

Waarom?

Het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het creëren van een betere leefomgeving voor rivierplanten en dieren die in de IJssel thuis horen. Sommige van deze soorten ontbreken nu of komen nog maar beperkt voor in dit gebied. Binnen de KRW verkennen wij de oevers van de Epse Waarden om te kijken waar verbetering mogelijk is en zo bij te dragen aan het doel van de Kaderrichtlijn Water; het op orde krijgen van de waterkwaliteit. 

Hoe?

De verbetering van de leefgebieden richt zich in de Epse Waarden op oeveroptimalisatie. Dit betekent het verbeteren van de oever door meer vegetatie, variatie en bijvoorbeeld een flauwer talud aan te brengen, zodat plant- en diersoorten zich (weer) thuis gaan voelen in de rivier. De oever is daardoor niet alleen een grens tussen land en water, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit in het gebied. 

Maatregelen

 

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 

Planning project 

Het schetsontwerp is gereed. Het schetsontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking van de maatregel naar een voorlopig ontwerp. Komend jaar worden daarvoor onderzoeken uitgevoerd. Het uiteindelijke ontwerp wordt naar verwachting in 2025 afgerond.

Samenwerken en meedoen 

In de afgelopen periode hebben verschillende gesprekken met de omgeving plaatsgevonden over de KRW-opgave van Rijkswaterstaat binnen de Epse Waarden. Zo hebben we met overheden, grondeigenaren en -gebruikers onze plannen gedeeld en hun wensen geïnventariseerd. Deze informatie hebben we samengebracht tot een schetsontwerp.

Kennisgeving 

Op 1 november 2023 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in de Staatscourant aangekondigd dat er een verkenning zal worden uitgevoerd om de ecologische waterkwaliteit in de Epse Waarden te verbeteren. Via deze link kunt u de aankondiging inzien. Deze aankondiging informeerde iedereen en nodigde hen uit om mee te denken over mogelijke oplossingen, waaronder de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Tot uiterlijk 14 december 2023 had u schriftelijk en/of mondeling kunnen reageren op het schetsontwerp en ideeën, alternatieven en kansen kunnen aandragen.

Contact

Meedenken over natuurvriendelijke oevers of andere mogelijkheden om de riviernatuur te verbeteren in de Epse Waarden? U kunt contact met ons zoeken via het contactformulier
 

Cookie-instellingen