Hoenwaard NVO

Natuurvriendelijke IJsseloevers 

In het uiterwaardengebied van de Hoenwaard werken we momenteel aan twee projecten: Hoenwaard 2030 en Natuurvriendelijke IJsseloevers. Binnen het project Hoenwaard 2030 werken verschillende organisaties samen aan een integraal plan voor de toekomst van de Hoenwaard. Het natuurvriendelijk inrichten van de IJsseloevers is niet opgenomen in dit project en voeren we als apart project uit.

Meer informatie over Hoenwaard 2030 

Waarom 

GROW onderzoekt hoe er een verbeterde leefomgeving kan worden gecreëerd voor planten en dieren die thuishoren in de IJssel. Door allerlei ingrepen in het riviersysteem ten behoeve van hoogwaterveiligheid, scheepvaart, landbouw en de drinkwatervoorziening is het leefgebied van veel dier- en plantensoorten verdwenen of achteruitgegaan. Daarom onderzoeken we waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) om de waterkwaliteit op orde te krijgen.    

Hoe 

Bij de Hoenwaard onderzoekt GROW de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de IJssel. Het gaat om de IJsseloevers tussen de veerpont ’t Kleine Veer en de grens tussen de gemeenten Heerde en Olst-Wijhe.  

Door menselijke ingrepen in onze wateren, zoals het aanbrengen van stenen oevers, is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug. Dit houdt in dat we de hardstenen oevers vervangen door oevers met een langzaam aflopende overgang tussen land en water. 

Maatregelen 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 

Communicatie en planning 

Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase en gaat gelijk op met het project 'Hoenwaard 2030'. Het projectteam van 'Verkenning Hoenwaard 2030' communiceert over de voortgang van beide projecten. Er wordt gestreefd om de realisatie van het project in 2027 af te ronden. 

Samenwerken en meedoen 

De maatregelen moeten passen bij de lokale omstandigheden en ontwikkelingen in een gebied. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te denken, suggesties te doen en ideeën in te brengen. We komen graag in contact met u. Vragen over het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de IJssel mag u mailen naar: loket-krwoost@arcadis.com.  

Cookie-instellingen