Samen laten we de Spaensweerd stromen

Samen riviernatuur verbeteren in Spaensweerd

Spaensweerd ligt aan de oostkant van de IJssel ter hoogte van Steenderen (ten zuiden van Zutphen). In deze uiterwaard willen we de riviernatuur verbeteren door een nevengeul aan te leggen. Hierdoor ontstaat er stromend water voor vissen en andere dieren in en rond het water en voorkomen we dat ze last hebben van scheepvaart. 

Het doel van dit project is om de riviernatuur in het IJsselgebied te verbeteren.  Zo dragen we bij aan de Kaderrichtlijn Water. Om dat doel te bereiken, maken we een zogeheten tweezijdig aangetakte geul. Dit betekent dat de geul aan twee kanten verbonden is met de IJssel. Zo blijft het water in de geul stromen, in dezelfde richting als de rivier. Dankzij het stromende water biedt de nevengeul een fijne leefomgeving voor dieren en hebben ze geen last van de scheepvaart. Vissen zoals de winde, sneep, serpeling en de barbeel hebben hier baat bij. Ook andere dieren in en rond het water profiteren ervan, denk aan de kokerjuffer en de Bataafse stroommossel. 

Waarom? 

We willen het leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de IJssel verbeteren. Sommige van deze diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we langs de oevers waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen. 

Hoe? 

Rijkswaterstaat ziet diverse mogelijkheden om de riviernatuur in het gebied te verbeteren. Door de grondeigenaar van het betreffende perceel is de optie aangedragen om te onderzoeken of hier een tweezijdig aangetakte meestromende geul aangelegd zou kunnen worden. Met deze maatregelen ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in de IJssel, maar daar nu ontbreken of beperkt voorkomen. 

 

 

 

Maatregelen 

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 
 
Cookie-instellingen