Toelichting conceptvoorstel Voorlopig Ontwerp Spaensweerd

Herstellen van riviernatuur

De natuur in en rond rivieren heeft een belangrijke functie in Nederland. Onze rivieren zijn een leefgebied voor veel planten en dieren, leveren drinkwater aan de mens, beregeningswater aan de landbouw en vormen een waterbuffer in natte én droge tijden. Maar de riviernatuur ging de afgelopen eeuwen flink achteruit door veiligheid, scheepvaart en ander menselijk ingrijpen. Soorten planten en dieren verminderden in aantal of verdwenen zelfs. Dat betekent dat de biodiversiteit afnam. En dat moet anders. Daarom zetten we ons in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de programma’s die helpt de natuur te herstellen. 

Spaensweerd: aanbrengen van een meestromende geul

 

Meestromende geul

Voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit is het creëren van een ondiepe, stromende leefomgeving voor vis, ongewervelde dieren (zoals waterkevers en watervlooien) en waterplanten belangrijk. Om dit te bereiken, willen wij een meestromende geul aanleggen. Ondiep, stromend water is belangrijk voor het leefgebieden van veel dieren en planten. De effecten van schepen hebben een negatieve invloed op dit leefgebied, waardoor er een beschutting van scheepvaartgolven noodzakelijk is. Om dit te bewerkstelligen is er ondiep stromend water (< 3 m) nodig in de hoofdgeul. 

Het concept voorstel van het voorlopig ontwerp 

Het toekomstbeeld van de meestromende geul kunt u zien in het conceptvoorstel van het voorlopig ontwerp. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Dat betekent dat er afgelopen tijd gesprekken zijn gevoerd met overheden, grondeigenaren en andere belanghebbenden in het gebied. Verschillende wensen van hen én de doelen van de KRW zijn in het schetsontwerp verwerkt. 

Bekijk hier het conceptvoorstel van het voorlopig ontwerp

 

Het vervolg 

Tijdens het maken van het voorlopig ontwerp kunnen we nog wijzigingen in het uiteindelijke ontwerp aanbrengen. Voor het maken van geul en de strangen houden we rekening met verschillende onderdelen. Het ontwerp moet bijvoorbeeld goed uit te voeren zijn en de impact op de natuur en omgeving moet minimaal zijn.  

Planning

Voor Spaensweerd is de planning dat het voorlopige ontwerp in het derde kwartaal van 2024 klaar is. De werkzaamheden starten in 2026. We streven ernaar het project in 2027 af te ronden. 

Cookie-instellingen