Loenensche Middelwaard

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Loenensche Middelwaard 

De Loenensche Middelwaard is gelegen aan de westzijde van de IJssel. Het gebied ligt tussen Ellecom en Doesburg en vormt de overgang van de Veluwe naar de IJssel. Kenmerkend voor het gebied zijn de oude kronkelwaarden: een afwisseling van lage delen waar vroeger geulen stroomden en hogere ruggen van zand daarlangs. Dit agrarische natuurgebied is in bezit van verschillende privé-eigenaren en van overheidspartijen. Binnen het gebied ligt in het oostelijke gedeelte een oude stroomgeul, de Lamme IJssel, die duidelijk te zien is in de hoogtekaart, en doorloopt tot in de Fraterwaard. Deze Lamme IJssel vormt de oude loop van de IJssel. In de late Middeleeuwen is door de stad Doesburg een nieuwe rivierloop dichter bij de stad gegraven. De oorspronkelijke loop heeft nog lang meegestroomd, maar is uiteindelijk geleidelijk verland. De Loenensche Middelwaard liggen in het Natura 2000-gebied Rijntakken.   

Waarom 

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de IJssel, daar willen we samen voor zorgen. Sommige van deze diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we langs de oevers waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen.  

Maatregelen 

Geulen en strangen
aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen
opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen
we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat
doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het
rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

Planning 

Momenteel zijn wij bezig met het ontwikkelen van het schetsontwerp. Hiervoor zijn wij in gesprek met grondeigenaren en -gebruikers van de Loenensche Middelwaard. We streven ernaar om het schetsontwerp in de eerste helft van 2025 gereed te hebben.

Samenwerken en meedoen 

Wil je meer weten over het project of heb je een goed idee? Je kunt op drie manieren contact met ons opnemen:

Samenwerkende partijen 

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de KRW-maatregelen en is daarmee ook de trekker van dit project. Staatsbosbeheer trekt daarin samen op. Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur, cultuurhistorie en het landschap en toetst de plannen op deze thema's. Gemeente Rheden besluit over de nodige vergunningen. Particuliere grondeigenaren werken ook samen met deze partijen. 

In 2021 is er gestart met een gebiedsproces voor de uiterwaarden in het gebied van de Havikerwaard, Beimerwaard, Fraterwaard en Olburgsche Waard (afkorting: HBFO). Hierin wordt onderzocht en samengebracht wat er speelt in het gebied. Twee smalle waterdoorgangen nabij Olburgsche Waard en de zuidkant van de Loenensche Middelwaard/Havikerwaard zijn aanleiding geweest om een MIRT-onderzoek in deze uiterwaarden te starten en afstemming te hebben via het HBFO-gebiedsproces. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar duurzame en klimaatbestendige opties om de uitdagingen in dit gebied tegen te gaan. Er is geconstateerd dat er drie uitdagingen zijn: toekomstbestendig riviersysteem, duurzaam ruimtegebruik en droogte en verdroging. Er is ook een opgave in de Loenensche Middelwaard/Havikerwaard voor het verbeteren van de (rivier)natuur. Deze zal al op korte termijn worden uitgewerkt. GROW heeft regelmatig afstemming met het HBFO-gebiedsproces over de verschillende opgaven in het gebied.

Meer weten of zien? 

We staan aan het begin van het ontwerpproces. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is wordt deze op deze projectpagina geplaatst. 

Cookie-instellingen