Veelgestelde vragen

GROW staat voor Green Rivers Open Wonders en is een samenwerking van verschillende adviesbureaus die in opdracht van Rijkswaterstaat de ontwerpen maken voor de Loenensche Middelwaard.

Nederland is het land van dammen, stuwen en gemalen. Dit soort oplossingen houden ons land veilig en welvarend. Maar ze hebben ook een keerzijde, want de ecologische waterkwaliteit gaat er door achteruit. Gezond water is belangrijk voor ons allemaal. Daarom zet Rijkswaterstaat zich in voor herstel van het waterleven in en langs de rivieren. Zo brengen we het water weer in balans.  

De belofte aan de EU is in 2027 voldoende schoon en gezond water te hebben in het gehele gebied. Voor die tijd moet zowel de planstudie zijn afgerond en moeten alle projecten gerealiseerd zijn. Om deze doelstelling te halen is GROW nu al begonnen aan het starten van de ontwerpprocessen (van maatregelen in uiterwaarden) en uitvoeren van de voorbereidende onderzoeken. 

Waterveiligheid staat voorop bij het Waterschap en bij Rijkswaterstaat. Onze ontwerpen zullen moeten aantonen dat tijdens en na de realisatie de veiligheid van kering van het waterschap niet in gevaar komt.   

Gedurende de periode dat wij aan het ontwerpen zijn, worden geohydrologische effecten in beeld gebracht. We maken inzichtelijk wat de invloed van KRW-maatregel is op de (grond)waterhuishouding.  

Op het moment zijn we nog met u en de omgeving in gesprek over de KRW-maatregel. Naar mate we verder tot een ontwerp komen, zal duidelijk worden wat er gaat gebeuren met betrekking tot het grondverzet.  

Tijdens keukentafelgesprekken, publieksbijeenkomst of anderzinds, proberen wij vanuit het gebied wensen te inventariseren met betrekking tot grondverzet en -transport. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beste aanrijroutes.  

Tijdens het grondverzet kijken wij altijd naar een duurzame werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan het minimaliseren van transportafstanden, het afvoeren van grond via vrachtverkeer of te water.  

Als u graag op de hoogte wil blijven, vragen heeft of wensen met betrekking tot de voortang van de KRW-maatregel, kunt u zich aanmelden via het e-mailadres: loket-krwoost@arcadis.com.  

Op onze projectpagina van de Loenensche Middelwaard is de meest actuele informatie over het project te vinden. Daar kunt u ook het contactformulier invullen.  

Tijdens een publieksbijeenkomst staan we u graag te woord. Sommige vragen kosten wat meer tijd. We willen u daarom vragen deze vragen te noteren op het daarvoor bestemde formulier. Het formulier mag u afgeven bij de omgevingsmanager.  De data van de bijeenkomst wordt kenbaar gemaakt op de projectpagina van de Loenensche Middelwaard

Wij gaan in gesprek met bovengenoemde partijen. We inventariseren de wensen en proberen deze waar mogelijk mee te nemen in het schetsontwerp. 

Voor de benodigde vergunningen doorloopt Rijkswaterstaat de procedure volgens de Omgevingswet. Dat houdt in dat er een projectbesluit wordt opgesteld waarvoor zienswijze en bezwaarmogelijkheden open staan. De procedure voor een projectbesluit start bij de publicatie van een kennisgeving Voornemen en Participatie. Hierin is opgenomen hoe belanghebbenden betrokken worden bij de totstandkoming van het project. Rijkswaterstaat heeft deze kennisgeving in de Staatscourant gepubliceerd. Informatie over deze kennisgeving is te vinden op onze projectpagina. 

Wij geven invulling aan het verbeteren van riviernatuur. De input die tot ons komt, wordt beoordeeld op haalbaarheid en realiseerbaarheid binnen de kaders van het project. Aanvullingen op het ontwerp die wij kansrijk achten leggen we voor aan Rijkswaterstaat. Zodra hierop een akkoord is gegeven nemen we de aanvulling mee in ons ontwerp. Sowieso krijgen de inbrengers van de input een terugkoppeling over wat met de inbreng is gedaan. 

Bij elk project wordt rekening gehouden met het 'meekoppelen' van andere maatregelen. Meekoppelkansen dragen niet direct bij aan het projectdoel maar kunnen onder voorwaarden wel tegelijkertijd worden uitgevoerd.  

Het ontwerp is ontstaan uit een verkenning naar kansrijke maatregelen om de waterkwaliteit in de Loenensche Middelwaard te verbeteren. De verkenning heeft verschillende leefgebieden in beeld gebracht die in aanmerking komen voor KRW-maatregelen.  

Naast de KRW-doelen wordt er contact gelegd met de aanwezige overheden. Bijvoorbeeld provincie Gelderland, gemeente Rheden, Waterschap Rijn en IJssel. Met deze partijen zijn we in gesprek om zo goed mogelijk de KRW-doelen te verwezenlijken.  

Historisch gezien bestaat het landschap rondom de zuidelijke IJssel uit een kronkelwaardenlandschap. Kronkelwaarden bestaan uit een afwisselingen van oude stroomgeulen van de IJssel. Tussen de stroomgeulen liggen de zandige stroomruggen. Het aanbrengen van een nevengeul accentueert het landschap. In een nevengeul zal het water minder snel stromen en werkt de geul als kraamkamer voor planten en dieren. 

Voordat we tot een definitief ontwerp komen doen we uitgebreid onderzoek. We houden rekening met verschillende factoren zoals archeologie, ecologie, het culturele landschap, de waterhuishouding en waterveiligheid. Ook houden we rekening met de impact op de omgeving zoals de bereikbaarheid in het gebied. 

Cookie-instellingen