Samen verbeteren we de riviernatuur in de Wilpsche Klei

Samen maken we de Wilpsche Klei aantrekkelijker voor planten en dieren

De uiterwaard Wilpsche Klei ligt aan de westelijke oever van de IJssel ter hoogte van Deventer. Het gebied is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken en Natuurnetwerk Nederland. Het gebied bestaat voor een groot deel uit grasland, afgewisseld met zachthoutooibos, riet, ruigte (hoge begroeiiing) en struikgewas. De Wilpsche Klei is een natuurgebied met twee diepe plassen die zijn ontstaan door zandwinning in de periode tussen 1950 – 1975. Daarnaast zijn er in het gebied een aantal kleine plassen of poelen met stilstaand water.

Waarom?

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de IJssel, daar willen we samen voor zorgen. Sommige van deze diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we langs de oevers waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen.

Hoe?

Om dieren en planten in De Wilpsche Klei een fijne leefomgeving te bieden leggen we een natuurvriendelijke oever van 1 kilometer aan en verbinden we de rivierarm van de IJssel met twee plassen; ook wel een meestromende geul genoemd. Zo onstaat er een dynamsich leefgebied voor onder andere zoetwatermosselen en libellen. 

 

Maatregelen

 

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"255283"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Planning project

Het schetsontwerp is gereed. Na het schetsen volgt de uitwerking. Het uiteindelijke ontwerp is in juni 2025 gereed. Er wordt gestreefd het project in 2027 af te ronden.  

Samenwerken en meedoen

In de afgelopen periode hebben verschillende gesprekken met de omgeving plaatsgevonden over de KRW-opgave van Rijkswaterstaat in de De Wilpsche Klei. Zo hebben we met overheden, de grondeigenaren en -gebruikers en andere betrokkenen onze plannen gedeeld en wensen geïnventariseerd. Deze informatie hebben we samengebracht tot een schetsontwerp. Het schetsontwerp is onlangs geaccepteerd door Rijkswaterstaat. Het schetsontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking van de maatregel naar een voorlopig ontwerp.

Op donderdag 7 september 2023 is het schetsontwerp gedeeld met belangstellenden tijdens een publieksbijeenkomst. Bezoekers hadden de mogelijkheden vragen te stellen aan de projectmanager, omgevingsmanager, landschapsontwerper en ecoloog. Suggesties en ideeën zijn met ons gedeeld. 

Samenwerkende partijen

Er werken verschillende partijen samen aan dit project. Dit zijn diverse overheden, zoals de provincie Gelderland en Overijssel, gemeente Voorst en Deventer en Waterschap Vallei en Veluwe. Daarnaast werken we samen met Staatsbosbeheer, de Agrarische Natuurvereniging Veluwe IJsselzoom, Stichting IJssellandschap, de grondeigenaren en grondgebruikers. De afgelopen tijd hebben wij samen met alle partijen het ontwerp verder uitgewerkt tot een schetsontwerp. De toelichting op dit schetsontwerp vind je op deze website.

Cookie-instellingen