Bronkhorsterwaarden

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Bronkhorsterwaarden

De Bronkhorsterwaarden ligt langs de zuidelijke IJssel, op de rechteroever tussen de Grote Beek in het zuidwesten en de N315 en Stroomkanaal van Hackfort in het noordoosten. Dit deel van de IJssel wordt gekenmerkt door een historisch kronkelwaardlandschap. De kronkelwaarden bestaan uit een afwisseling van oude stroomgeulen tussen zandige stroomruggen, welke zijn gevormd door de historische IJssel. De Bronkhorsterwaarden bestaat voor een groot deel uit landbouwgrond. Ook is er verspreid productiegrasland aanwezig. Dit wordt afgewisseld met natuurlijk grasland, moeras- en oevervegetaties en kleine boselementen. De Bronkhorsterwaarden zijn onderdeel van Natura 2000-gebied Rijntakken.

Waarom

We willen zorgen voor een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de IJssel. Sommige van deze diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we langs de oevers waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen.

Hoe

Voor het realiseren van een beter leefgebied langs de beekmonding van de Grote Beek is een volgende oplossing mogelijk. Door het verlagen van de het maaiveld langs de beekmonding, zal de stroomsnelheid afnemen. Er zullen bestaande laagtes ontstaan of kleinere plassen. Dit geeft de biodiversiteit een impuls.

De monding van de Grote Beek kan worden omgevormd naar een gebied met grotere natuurwaarden. Zo ontstaat er een natuurlijke overgang tussen de beek en de rivier. Soorten zoals de rivier- en beekvissen kunnen hier gebruik van maken. Met de inpassing van deze KRW-maatregel wordt een robuuster en natuurlijk systeem ontwikkeld.

 

 

Maatregelen

Icoon Rivierhout plaatsen

Beekmondingen herstellen

We herstellen beekmondingen om te zorgen voor geleidelijke overgangen die het waterleven helpen. Opgeworpen barrières voor vissen halen we weg of veranderen we, zodat beken weer een goede plek worden om te zwemmen en te paaien.
Lees meer

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gerelateerd nieuws

We staan in de startfase voor de Bronkhorsterwaarden Dit houdt in dat we in gesprek gaan met omwonenden, grondeigenaren en overheden. In een eerste startoverleg leggen we uit wat het doel van het project is en we zullen onze eerste ideeën en ervaringen met hen te delen. Tijdens dit eerste overleg willen we onze genodigden ook vragen om mee te denken door hun eigen wensen en belangen uit te spreken en meekoppelkansen aan te kaarten.

 

Planning project

Momenteel bevindt dit project zich aan het begin van de planuitwerkingsfase. In een eerdere fase is beoordeeld dat optimalisatie van de beekmonding kansrijk is als maatregel. Vanuit dit vertrekpunt werken we samen met directe belanghebbenden aan een eerste schets voor het herstel van de beekmonding. Naar verwachting zal deze schets gereed zijn in het najaar van 2023. Het ontwerp wordt na afstemming met de directe belanghebbenden breed gedeeld met de omgeving middels een bijeenkomst. Daarna zal het ontwerp nog verder in detail worden uitgewerkt. 

 

Samenwerken en meedoen

Wilt u meer informatie over het project of ideeën inbrengen?

•           Vul het contactformulier in op de website

 

Meer weten of zien?

Deze informatie volgt nog.

Contact

Vragen over dit project kunt u ook stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.com.
 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.