Bronkhorsterwaarden

Bekijk hier het schetsontwerp

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Bronkhorsterwaarden

De Bronkhorsterwaarden ligt langs de zuidelijke IJssel op de rechteroever tussen de Grote Beek in het zuidwesten, de N315 en Stroomkanaal van Hackfort in het noordoosten. Dit deel van de IJssel wordt gekenmerkt door een historisch kronkelwaardlandschap. De kronkelwaarden bestaan uit een afwisseling van oude stroomgeulen tussen zandige stroomruggen, welke zijn gevormd door de historische IJssel. De Bronkhorsterwaarden bestaat voor een groot deel uit landbouwgrond. Ook is er verspreid productiegrasland aanwezig. Dit wordt afgewisseld met natuurlijk grasland, moeras- en oevervegetaties en kleine boselementen. Het gebied is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken. 

Waarom

We willen het leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de IJssel verbeteren. Sommige van deze diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we langs de oevers en in de uiterwaarden waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen.  

Hoe

Om dieren en planten een fijne leefomgeving te bieden herstellen we de bestaande beekmonding van de Grote Beek. Door het herstellen van de beekmonding voorkomen we dat invloed van de scheepvaart (golfslag) optreedt. Deze maatregel draagt bij aan een robuuster en natuurlijk systeem om de riviernatuur te verbeteren.  

De beekloop krijgt een omvorming ten opzichte van de huidige rechte loop. Het water legt daarmee een langere weg af door de uiterwaard voordat het de IJssel instroomt. Hierdoor ontstaat een stroomsnelheid die meer passend is bij een natuurlijke beekmonding. De huidige vistrap is dan niet meer nodig. 

 

Maatregelen

Icoon Rivierhout plaatsen

Beekmondingen herstellen

We herstellen beekmondingen om te zorgen voor geleidelijke overgangen die het waterleven helpen. Opgeworpen barrières voor vissen halen we weg of veranderen we, zodat beken weer een goede plek worden om te zwemmen en te paaien.
Lees meer

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planning project

Het schetsontwerp is gereed. Na het schetsen volgt de uitwerking. Het uiteindelijke ontwerp is in 2025 gereed. We streven ernaar het project in 2027 af te ronden.   

Participatie 

In de afgelopen periode hebben we verschillende gesprekken met de omgeving gevoerd over de KRW-opgave van Rijkswaterstaat binnen de Bronkhorsterwaarden. We hebben onze plannen gedeeld met de overheden, grondeigenaren en enkele andere betrokkenen en hun wensen geïnventariseerd. Alle input brachten we samen tot een schetsontwerp welke door Rijkswaterstaat is geaccepteerd. Het schetsontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking van de maatregel naar een voorlopig ontwerp. 

Schetsontwerp 

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om in samenspraak met de grondeigenaren en overheden een schetsontwerp voor de Bronkhorsterwaarden tot stand te brengen.

Samenwerken en meedoen

Het schetstonwerp is op 5 maart gepresenteerd tijdens een publieke bijeenkomst. Omwonenden en andere aanwezigen kregen de kans om inhoudelijk mee te denken en te reageren. Deze reacties nemen wij mee in het verdere ontwerpproces.  

Wilt u meer informatie over het project of ideeën inbrengen? Vul het contactformulier in op de website. 

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen over het schetsontwerp? Of wilt u graag een reactie geven op de plannen? Dat kan. U kunt dan een e-mail sturen naar: loket-krwoost@arcadis.comOok als u graag op de hoogte wil blijven, vragen heeft of wensen met betrekking tot de voortang van de KRW-maatregel, kunt u zich aanmelden via dit mailadres. 

Nieuws over dit project

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws over dit project","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"263347"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer weten of zien?

Bekijk de kaartanalyse van de Bronkhorsterwaarden.

Contact

Vragen over dit project kunt u ook stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.com.
 

 

 

Cookie-instellingen