Veelgestelde vragen

Kaderrichtlijn Water (KRW) is een opgave dat Rijkswaterstaat uitvoert in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om uiterlijk in 2027 de ecologische waterkwaliteit van onze rivieren, meren, beken, kustzones en bijbehorende grondwateren op orde te hebben. Door allerlei ingrepen in het riviersysteem ten behoeve van onder andere hoogwaterveiligheid, scheepvaart, landbouw en drinkwater is het leefgebied van veel dier- en plantensoorten verdwenen of achteruitgegaan. Met diverse maatregelen wordt het riviersysteem weer meer in balans gebracht met de natuur.   

De belofte aan de EU is om in 2027 de doelstelling voor het verbeteren van het ecologisch rivierwater te behalen. Voor die tijd moet zowel de planstudie zijn afgerond en moeten alle projecten gerealiseerd zijn. Om deze doelstelling te halen is GROW nu al begonnen aan het starten van de ontwerpprocessen (van maatregelen in uiterwaarden) en uitvoeren van de voorbereidende onderzoeken.    

GROW staat voor Green Rivers Open Wonders en is een samenwerking van verschillende adviesbureaus ((Arcadis, Antea Group, HKV Lijn in water, CB5 en Bureau Waardenburg) die in opdracht van Rijkswaterstaat de ontwerpen maken voor de Bronkhorsterwaarden.

Het ontwerp is ontstaan uit een verkenning naar kansrijke maatregelen om de waterkwaliteit in de Bronkhorsterwaarden te verbeteren. De verkenning heeft verschillende leefgebieden in beeld gebracht die in aanmerking komen voor KRW-maatregelen.  

Naast de KRW-doelen hebben we contact met de aanwezige overheden. Bijvoorbeeld provincie Gelderland, gemeente Bronkhorst, Waterschap Rijn en IJssel. Met deze partijen zijn we in gesprek om zo goed mogelijk de KRW-doelen te verwezenlijken.  

Historisch gezien bestaat het landschap rondom de zuidelijke IJssel uit een kronkelwaardenlandschap. Kronkelwaarden bestaan uit een afwisselingen van oude stroomgeulen van de IJssel. Tussen de stroomgeulen liggen de zandige stroomruggen. Het aanbrengen van een nevengeul accentueert het landschap. In een nevengeul zal het water minder snel stromen en werkt de geul als kraamkamer voor planten en dieren. 
 
Voordat we tot een definitief ontwerp komen doen we uitgebreid onderzoek. We houden rekening met verschillende factoren zoals archeologie, ecologie, het culturele landschap, de waterhuishouding en waterveiligheid. Ook houden we rekening met de impact op de omgeving zoals de bereikbaarheid in het gebied.  

Ook wordt er rekening gehouden met de landschapsontwikkelingsvisie voor dit gebied die is opgesteld door gemeenten Bronckhorst, Lochem en Zutphen. Deze visie geeft een kader hoe het landschap behouden kan worden en welke elementen versterkt kunnen worden middels inpassing van een KRW-maatregel. In samenspraak met de gemeente wordt het ontwerp landschappelijk ingepast.  

Wij zijn in gesprek met bovengenoemde partijen. We inventariseren de wensen en proberen deze waar mogelijk mee te nemen in het schetsontwerp.

Waterveiligheid staat voorop bij het Waterschap en bij Rijkswaterstaat. Onze ontwerpen zullen moeten aantonen dat tijdens en na de realisatie de veiligheid van kering van het waterschap niet in gevaar komt.   

Gedurende de periode dat wij aan het ontwerpen zijn, wordt de geohydrologie in beeld gebracht. We maken inzichtelijk wat de invloed van KRW-maatregel is op de (grond)waterhuishouding.  

Op het moment zijn we nog met u en de omgeving in gesprek over de KRW-maatregel. Naar mate we verder tot een ontwerp komen, zal duidelijk worden wat er gaat gebeuren met betrekking tot het grondverzet.  

Tijdens keukentafelgesprekken, publieksbijeenkomst of anderzinds, proberen wij vanuit het gebied wensen te inventariseren m.b.t. grondverzet en -transport. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beste aanrijroutes.  

Tijdens het grondverzet kijken wij altijd naar een duurzame werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan het minimaliseren van transportafstanden, het afvoeren van grond via vrachtverkeer of te water.  

Zie hieronder een schematische weergave van het ontwerpproces. Het onderstaand schema geeft de vervolgstappen richting het voorlopig ontwerp.  

In de loop en vordering van het project worden er (publieks-)bijeenkomsten ingepland. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste (publieks-)bijeenkomst zal plaatsvinden voor de Bronkhorsterwaarden. Zodra deze bekend is zullen we dit ook communiceren via deze projectpagina.  

 

Wij geven invulling aan het verbeteren van riviernatuur. De input die tijdens publieksbijeenkomsten verzameld is of op een andere wijze tot ons komt, wordt beoordeeld op haalbaarheid en realiseerbaarheid binnen de kaders van het project. Aanvullingen op het ontwerp die wij kansrijk achten leggen we voor aan Rijkswaterstaat. Zodra hierop een akkoord is gegeven nemen we de aanvulling mee in ons ontwerp. Sowieso krijgen de inbrengers van de input een terugkoppeling over wat met de inbreng is gedaan 

Bij elk project wordt rekening gehouden met het 'meekoppelen' van andere maatregelen. Meekoppelkansen dragen niet direct bij aan het projectdoel maar kunnen onder voorwaarden wel tegelijkertijd worden uitgevoerd.  

Voor de benodigde vergunningen doorloopt Rijkswaterstaat de procedure volgens de Omgevingswet. Dat houdt in dat er een projectbesluit wordt opgesteld waarvoor zienswijze en bezwaarmogelijkheden open staan. De procedure voor een projectbesluit start bij de publicatie van een kennisgeving Voornemen en Participatie. Hierin is opgenomen hoe belanghebbenden betrokken worden bij de totstandkoming van het project.  

De publieksbijeenkomst is één van de mogelijkheden om met ons mee te denken, suggesties te doen, ideeën in te brengen en eventuele alternatieven aan te dragen voor de mogelijke oplossing voor het herstel van de beekmonding in de Bronkhorsterwaarden. Rijkswaterstaat heeft deze kennisgeving in de Staatscourant gepubliceerd. Informatie over deze kennisgeving is te vinden op onze projectpagina www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/bronkhorsterwaarden 

Via onze website www.samenwerkenaanriviernatuur.nl kunt u zich opgeven voor de nieuwsvoorzieningen van Rijkswaterstaat. Die zal in de eerstkomende periode nog van algemene aard zijn, maar dan steeds meer worden toegespitst op specifieke rivieren, gebieden en/of uiterwaarden.

Wanneer het ontwerp zich in een verder stadium bevindt, communiceren we hierover op de projectpagina van Bronkhorsterwaarden.

Als u graag op de hoogte wil blijven, vragen heeft of wensen met betrekking tot de voortang van de KRW-maatregel, kunt u zich aanmelden via het e-mail adres loket-krwoost@arcadis.com

Cookie-instellingen