Kroonstein

Bekijk hier het schetsontwerp 

Samen verbeteren we de riviernatuur in Kroonstein

De uiterwaard Kroonstein ligt aan de rechteroever van de IJssel tussen Giesbeek en Doesburg. Het is een smal en langgerekte uiterwaard, maximaal 100 meter breed. Aan de noordzijde wordt de uiterwaard begrensd door het Broekhuizerwater en de uitstroom van de Oude IJssel. Kroonstein bestaat uit agrarisch grasland en een eenzijdig aangetakte IJsselarm. Het gebied is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken. 

Waarom

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de IJssel, daar willen we samen voor zorgen. Sommige van deze diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we langs de oevers en in de uiterwaarden waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen. 

Hoe

Om dieren en planten een fijne leefomgeving te bieden, maken we een geul die de verbinding vormt tussen de IJssel en het Broekhuizerwater. De bestaande uitloper (strang) van het Broekhuizerwater kan worden verlengd aan de bovenstroomse zijde, zodat er een meestromende nevengeul ontstaat. Hierdoor creëren we meer leefruimte voor planten en dieren die afhankelijk zijn van stromend water. Dit betekent ook een kwaliteitsverbetering voor de IJssel. 

Maatregelen

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 
 

Planning 

Het schetsontwerp is gereed. Na het schetsen volgt de uitwerking. Het uiteindelijke ontwerp is in 2025 gereed. We streven ernaar het project in 2027 af te ronden.   

Participatie 

In de afgelopen periode hebben verschillende gesprekken met de omgeving plaatsgevonden over de KRW-opgave van Rijkswaterstaat binnen Kroonstein. Zo hebben we met overheden, de grondeigenaar en enkele andere betrokkenen onze plannen gedeeld en hun wensen geïnventariseerd. Alle input hebben we samengebracht tot een schetsontwerp welke door Rijkswaterstaat is geaccepteerd. Het schetsontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking van de maatregel naar een voorlopig ontwerp. 

Schetsontwerp 

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om een schetsontwerp voor Kroonstein tot stand te brengen.  Bekijk het Schetsontwerp voor Kroonstein

Kennisgeving

Op 6 maart heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in de Staatscourant aangekondigd dat er een verkenning zal worden uitgevoerd om de ecologische waterkwaliteit in Kroonstein te verbeteren. Via deze link kunt u de aankondiging van de kennisgeving Kroonstein inzien. Deze aankondiging informeert iedereen en nodigt hen uit om mee te denken over mogelijke oplossingen, waaronder de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Tot uiterlijk 14 december 2024 kunt u schriftelijk en/of mondeling reageren op het schetsontwerp en ideeën, alternatieven en kansen aandragen. 

Actief meedenken 

Gedurende het ontwerpproces is het mogelijkheid om wensen en/of suggesties in te dienen met betrekking tot het ontwerp en uitvoering. Wij zullen deze beoordelen en afwegen op basis van de kaders die gelden voor dit het project. Uiteraard zorgen wij dat iedereen die een wens of suggestie heeft ingebracht terugkoppeling ontvangt. 

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen over het schetsontwerp? Of wilt u graag een reactie geven op de plannen? Dat kan. U kunt dan een e-mail sturen naar loket-krwoost@arcadis.com.

Samenwerkende partijen

  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de KRW-maatregelen en is daarmee ook de opdrachtgever en trekker van dit project.

  • Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur, cultuurhistorie en het landschap. De provincie toetst de plannen op de genoemde thema's.

  • Gemeente Doesburg neemt besluiten omtrent vergunningen. Particuliere grondeigenaren worden nauw betrokken bij dit project. 

Logo Rijkswaterstaat

Logo Provincie Gelderland

Logo Gemeente Doesburg

 

Meer weten of zien?

Deze informatie volgt nog.

Contact

Wil je meer weten over het project of heb je een idee? Mail ons dan via loket-krwoost@arcadis.com 
 

 

Cookie-instellingen