Toelichting schetsontwerp

Toelichting schetsontwerp Kroonstein 

Herstellen van de riviernatuur 

De natuur in en rond rivieren heeft een belangrijke functie in Nederland. Onze rivieren zijn een leefgebied voor veel planten en dieren, leveren drinkwater voor de mens, beregeningswater voor de landbouw en vormen een waterbuffer in natte én droge tijden. Maar de riviernatuur ging de afgelopen eeuwen flink achteruit door veiligheid, scheepvaart en ander menselijk ingrijpen. Soorten planten en dieren verminderden in aantal of verdwenen zelfs. Dat betekent dat de biodiversiteit afnam. En dat moet anders. Daarom zetten we ons in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de programma’s die helpt de natuur te herstellen.  

Kroonstein 

De uiterwaard Kroonstein betreft een smal en langgerekte uiterwaard, maximaal 100 meter breed. Aan de noordzijde wordt de uiterwaard begrensd door het Broekhuizerwater en de uitstroom van de Oude IJssel.  

Je ziet een overzichtskaart van Kroonstein waarop het projectgebied met witte lijnen is aangegeven.

Meestromende nevengeul 

Voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit is het creëren van een ondiepe, stromende leefomgeving voor vis, ongewervelde dieren (zoals waterkevers en watervlooien) en waterplanten belangrijk. Dit is te bereiken door het aanleggen van een meestromende nevengeul. Aan de noordzijde van Kroonstein ligt de ‘Oude IJssel’, de oude loop van de IJssel. Het water in deze watergang willen we weer laten stromen. Ondiep, stromend water is een van de belangrijkste rivierleefgebieden voor veel dieren en planten in de rivier. De effecten van schepen hebben een negatieve invloed op dit leefgebied, waardoor er een beschutting van scheepvaartgolven noodzakelijk is. Om dit te bewerkstelligen is er ondiep stromend water (< 3 m) nodig in de geul.  

Het schetsontwerp 

Het toekomstbeeld van de meestromende nevengeul in Kroonstein kunt u zien in het schetsontwerp. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Dat betekent dat er afgelopen tijd gesprekken zijn gevoerd met verschillende mensen die met het gebied te maken hebben zoals de grondeigenaar in Kroonstein. Verschillende wensen én de doelen van de KRW zijn in het schetsontwerp verwerkt. 

Via deze link zijn de kaarten van het schetsontwerp te zien. 

Het vervolg 

Na het schetsen volgt het uitwerken en maken we een voorlopig ontwerp. Dit kan nog wijzigingen voor het uiteindelijke ontwerp tot gevolg hebben. Voor het maken van de nevengeul houden we rekening met verschillende onderdelen. Het ontwerp moet bijvoorbeeld goed uit te voeren zijn en de impact op de natuur en omgeving moet minimaal zijn. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Mensen uit de omgeving betrekken we hierbij. Ook worden er enkele veldonderzoeken uitgevoerd. 

Planning 

Voor Kroonstein is de planning dat het voorlopige ontwerp in het 4e kwartaal van 2025 klaar is. Er wordt gestreefd de werkzaamheden in 2027 uit te voeren. 

Kaartanalyse 

Tijdens het ontwerpen van riviernatuur houden we rekening met verschillende aspecten, opgemaakt in verschillende kaarten. Zo komen we tot het best passende ontwerp voor de omgeving. Via deze link zijn verschillende kaarten te bekijken. 

Cookie-instellingen