Toelichting schetsontwerp

Toelichting schetsontwerp Bronkhorsterwaarden 

Herstellen van de riviernatuur 

De natuur in en rond rivieren heeft een belangrijke functie in Nederland. Onze rivieren zijn een leefgebied voor veel planten en dieren, leveren drinkwater voor de mens, beregeningswater voor de landbouw en vormen een waterbuffer in natte én droge tijden. Maar de riviernatuur ging de afgelopen eeuwen flink achteruit door veiligheid, scheepvaart en ander menselijk ingrijpen. Soorten planten en dieren verminderden in aantal of verdwenen zelfs. Dat betekent dat de biodiversiteit afnam. En dat moet anders. Daarom zetten we ons in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de programma’s die helpt de natuur te herstellen.  

Bronkhorsterwaarden 

De Bronkhorsterwaarden ligt langs de zuidelijke IJssel op de rechteroever tussen de Grote Beek in het zuidwesten, de N315 en Stroomkanaal van Hackfort in het noordoosten. Dit deel van de IJssel wordt gekenmerkt door een historisch kronkelwaardlandschap. De kronkelwaarden bestaan uit een afwisseling van oude stroomgeulen tussen zandige stroomruggen, welke zijn gevormd door de historische IJssel. De Bronkhorsterwaarden bestaat voor een groot deel uit landbouwgrond. Ook is er verspreid productiegrasland aanwezig. Dit wordt afgewisseld met natuurlijk grasland, moeras- en oevervegetaties en kleine boselementen. De Bronkhorsterwaarden zijn onderdeel van Natura 2000-gebied Rijntakken.  

 

Je ziet een luchtfoto van de Bronkhorsterwaarden waar het plangebied in witte lijnen is aangegeven.

Beekmonding herstellen 

Voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit is het creëren van geleidelijke overgangen die het waterleven helpen belangrijk. Opgeworpen barrières voor vissen halen we weg of veranderen we, zodat beken weer een goede plek worden om te zwemmen en te paaien. Dit is te bereiken door het herstellen van een beekmonding.  

Het schetsontwerp 

Het toekomstbeeld van de beekmonding kunt u zien in het schetsontwerp. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Dat betekent dat er afgelopen tijd gesprekken zijn gevoerd met verschillende mensen die met het gebied te maken hebben zoals de grondeigenaren in de Bronkhorsterwaarden. Verschillende wensen én de doelen van de KRW zijn in het schetsontwerp verwerkt.  

Via deze link zijn de kaarten van het schetsontwerp te zien. 

Het vervolg 

Na het schetsen volgt het uitwerken en maken we een voorlopig ontwerp. Dit kan nog wijzigingen voor het uiteindelijke ontwerp tot gevolg hebben. Voor het herstellen van de beekmonding houden we rekening met verschillende onderdelen. Het ontwerp moet bijvoorbeeld goed uit te voeren zijn en de impact op de natuur en omgeving moet minimaal zijn. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Mensen uit de omgeving betrekken we hierbij. Ook worden er enkele veldonderzoeken uitgevoerd.  

Planning 

Voor Bronkhorsterwaarden is de planning dat het voorlopige ontwerp in het 4e kwartaal van 2025 klaar is. Er wordt gestreefd het project in 2027 af te ronden.  

Cookie-instellingen