Veelgestelde vragen

Zie hieronder een schematische weergave van het ontwerpproces. Het onderstaand schema geeft de vervolgstappen richting het voorlopig ontwerp. 

Wij geven invulling aan het verbeteren van riviernatuur. De input die tijdens publieksbijeenkomsten verzameld is of op een andere wijze tot ons komt, wordt beoordeeld op haalbaarheid en realiseerbaarheid binnen de kaders van het project. Aanvullingen op het ontwerp die wij kansrijk achten leggen we voor aan Rijkswaterstaat. Zodra hierop een akkoord is gegeven nemen we de aanvulling mee in ons ontwerp. Sowieso krijgen de inbrengers van de input een terugkoppeling over wat met de inbreng is gedaan 

Bij elk project wordt rekening gehouden met het 'meekoppelen' van andere maatregelen. Meekoppelkansen dragen niet direct bij aan het projectdoel maar kunnen onder voorwaarden wel tegelijkertijd worden uitgevoerd.  

Via onze website samenwerkenaanriviernatuur.nl kunt u zich opgeven voor de nieuwsvoorzieningen van Rijkswaterstaat. Die zal in de eerstkomende periode nog van algemene aard zijn, maar dan steeds meer worden toegespitst op specifieke rivieren, gebieden en/of uiterwaarden.  
 
Wanneer het ontwerp zich in een verder stadium bevindt organiseren, communiceren we hierover op onze website. 

In 2027 moeten alle projecten zijn afgerond. Tijdens de volgende publieksbijeenkomst hopen we meer duidelijkheid te geven over de uitvoeringsplanning.

Tijdens de publieksbijeenkomst staan we u graag te woord. Sommige vragen kosten wat meer tijd. We willen u daarom vragen deze vragen te noteren op het daarvoor bestemde formulier. Het formulier mag u afgeven bij de omgevingsmanager.  

Ja, we hebben regelmatig afstemming over de raakvlakken van beide projecten. Hoe concreter de plannen worden, hoe intensiever we zullen samenwerken. Voor meer informatie over de dijkversterking kunt u kijken op de website van Waterschap Rijn en IJssel.  
 

Waterveiligheid staat voorop bij het Waterschap en bij Rijkswaterstaat. Onze ontwerpen zullen moeten aantonen dat tijdens en na de realisatie de veiligheid van kering van het waterschap niet in gevaar komt.   

Gedurende de periode dat wij aan het ontwerpen zijn, wordt de geohydrologie in beeld gebracht. We maken inzichtelijk  wat de invloed van KRW-maatregel is op de (grond)waterhuishouding.  

Op het moment zijn we nog met u en de omgeving in gesprek over de KRW-maatregel. Naar mate we verder tot een ontwerp komen, zal duidelijk worden wat er gaat gebeuren met betrekking tot het grondverzet.  

Tijdens keukentafelgesprekken, publieksbijeenkomst of anderzinds, proberen wij vanuit het gebied wensen te inventariseren m.b.t. grondverzet en -transport. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beste aanrijroutes.  

Tijdens het grondverzet kijken wij altijd naar een duurzame werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan het minimaliseren van transportafstanden, het afvoeren van grond via vrachtverkeer of te water.  

Zoals op het schetsontwerp is te zien blijft het klompenpad behouden en blijft het gebied   toegankelijk voor wandelaars.  

De meestromende geul en de strang worden niet toegankelijk voor recreatie (kano’s of andere vaartuigen).  

Voordat we tot een definitief ontwerp komen doen we uitgebreid onderzoek. We houden rekening met verschillende factoren zoals archeologie, ecologie, het culturele landschap, de waterhuishouding en waterveiligheid. Ook houden we rekening met de impact op de omgeving zoals de bereikbaarheid in het gebied.  

Wij zijn in gesprek met bovengenoemde partijen. We inventariseren de wensen en proberen deze waar mogelijk mee te nemen in het schetsontwerp.

Nederland is het land van dammen, stuwen en gemalen. Dit soort oplossingen houden ons land veilig en welvarend. Maar ze hebben ook een keerzijde, want de ecologische waterkwaliteit gaat er door achteruit. Gezond water is belangrijk voor ons allemaal. Daarom zet Rijkswaterstaat zich in voor herstel van het waterleven in en langs de rivieren. Zo brengen we het water weer in balans.  

De belofte aan de EU is in 2027 voldoende schoon en gezond water te hebben in het gehele gebied. Voor die tijd moet zowel de planstudie zijn afgerond en moeten alle projecten gerealiseerd zijn. Om deze doelstelling te halen is GROW nu al begonnen aan het starten van de ontwerpprocessen (van maatregelen in uiterwaarden) en uitvoeren van de voorbereidende onderzoeken.    

GROW staat voor Green Rivers Open Wonders en is een samenwerking van verschillende adviesbureaus die in opdracht van Rijkswaterstaat de ontwerpen maken voor de Stokebrandsweerd.

Cookie-instellingen