Veelgestelde vragen

Wij geven invulling aan het verbeteren van riviernatuur. De input die tijdens publieksbijeenkomsten is verzameld of op een andere wijze tot ons komt, wordt beoordeeld op haalbaarheid en realiseerbaarheid binnen de kaders van het project. Aanvullingen op het ontwerp die wij kansrijk achten leggen we voor aan Rijkswaterstaat. Zodra hierop een akkoord is gegeven nemen we de aanvulling mee in ons ontwerp. Sowieso krijgen de inbrengers van de input een terugkoppeling over wat met de inbreng is gedaan  

Bij elk project wordt rekening gehouden met het 'meekoppelen' van andere kansen/initiatieven. Meekoppelkansen dragen niet direct bij aan het projectdoel maar kunnen onder voorwaarden wel tegelijkertijd worden uitgevoerd/aangelegd.  Hierbij wordt opgemerkt dat voor een meekoppelkans het detailontwerp, de vergunningen, de aanleg(kosten) en het beheer ervan dan door initiatiefnemer(s) geregeld moet worden. 

Als u graag op de hoogte wil blijven, vragen heeft of wensen met betrekking tot de voortang van de KRW-maatregel, kunt u zich aanmelden via het e-mailadres: loket-krwoost@arcadis.com

Op onze website: Samen maken we de Fraterswaard gevarieerder | Samenwerken aan Riviernatuur is de meest actuele informatie over het project te vinden. Daar kunt u ook het contactformulier invullen. 

Tijdens een publieksbijeenkomst staan we u graag te woord. Sommige vragen kosten wat meer tijd. We willen u daarom vragen deze vragen te noteren op het daarvoor bestemde formulier. Het formulier mag u afgeven bij de omgevingsmanager.  De data van de bijeenkomst wordt kenbaar gemaakt op de website: Samen maken we de Fraterswaard gevarieerder | Samenwerken aan Riviernatuur 

Indien het ontwerp wordt vastgesteld verwachten we in 2026 een start te maken met het realiseren van KRW-maatregel in de Fraterwaard. In 2027 moeten alle projecten zijn afgerond. Tijdens de volgende publieksbijeenkomst hopen we meer duidelijkheid te geven over de uitvoeringsplanning. 

Op het moment zijn we nog met u en de omgeving in gesprek over de KRW-maatregel. Naar mate we verder tot een ontwerp komen, zal duidelijk worden wat er gaat gebeuren met betrekking tot het grondverzet.  Enige hinder gedurende de realisatie van het werk zal niet voorkomen kunnen worden. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen zal hierover gecommuniceerd worden. 

Tijdens keukentafelgesprekken, publieksbijeenkomst of anderzijds, proberen wij vanuit het gebied wensen/suggesties te inventariseren m.b.t. grondverzet en -transport. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beste aanrijroutes.   

Tijdens het grondverzet kijken wij altijd naar een duurzame werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan het minimaliseren van transportafstanden, het afvoeren van grond via vrachtverkeer of te water.   

Gedurende de periode dat wij aan het ontwerpen zijn, wordt de geohydrologie in beeld gebracht. We maken inzichtelijk wat de invloed van KRW-maatregel is op de (grond)waterhuishouding.   

Historisch gezien bestaat het landschap rondom de zuidelijke IJssel uit een kronkelwaardenlandschap. Kronkelwaarden bestaan uit een afwisselingen van oude stroomgeulen van de IJssel. Tussen de stroomgeulen liggen de zandige stroomruggen. Het aanbrengen van een nevengeul accentueert het landschap. In een nevengeul zal het water minder snel stromen en werkt de geul als kraamkamer voor planten en dieren.  

Voordat we tot een definitief ontwerp komen doen we uitgebreid onderzoek. We houden rekening met verschillende factoren zoals archeologie, ecologie, het culturele landschap, de waterhuishouding en waterveiligheid. Ook houden we rekening met de impact op de omgeving zoals de bereikbaarheid in het gebied.   

Het ontwerp is ontstaan uit een verkenning naar kansrijke maatregelen om de waterkwaliteit in de Fraterwaard te verbeteren. De verkenning heeft verschillende plekken in beeld gebracht die kunnen worden ontwikkeld tot leefgebied voor dieren en planten ten behoeve van de KRW-doelen. 

Tijdens het ontwerpproces hebben we contact met de grondeigenaar, de grondgebruikers, de overheden (bijvoorbeeld provincie Gelderland, gemeente Doesburg, Waterschap Rijn en IJssel) en andere belanghebbenden zoals de visvereniging. Met deze partijen zijn we in gesprek om zo goed mogelijk de KRW-doelen te verwezenlijken.  Daarnaast zijn we in overleg met Provincie Gelderland om te kijken of de natuuropgave van de Provincie meegenomen kan worden in het ontwerp voor de KRW-maatregelen. 

Wij zijn in gesprek met bovengenoemde partijen. We inventariseren de wensen en proberen deze waar mogelijk mee te nemen in het schetsontwerp. 

De geul wordt gerealiseerd ten behoeve van de ontwikkeling van natuur. Zo wordt het rivierengebied gevarieerder en rijker aan planten en dieren. In de uitwerking van het ontwerp zijn de ecologische en landschappelijke aspecten onze basis. Recreatieve (neven)activiteiten worden niet meegenomen in het ontwerp, dit is namelijk geen doel binnen onze planvorming.    

GROW verzorgt de planuitwerking van de KRW-maatregelen langs de IJssel. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de uitwerking van dergelijke plannen in andere uitwaarden, zoals bijvoorbeeld de Olburgsche Waard en Spaensweerd.  

Op locaties waar gekeken wordt naar de ontwikkeling van ‘andere natuur’, zijn we in gesprek met de partijen die daartoe het initiatief hebben genomen zoals Provincie Gelderland en Stichting Twickel. We zoeken dan naar samenwerking in de planuitwerking of een combinatie van de werkzaamheden tijdens de realisatie. 

GROW staat voor Green Rivers Open Wonders en is een samenwerking van verschillende adviesbureaus die in opdracht van Rijkswaterstaat de ontwerpen maken voor de Fraterwaard. 

De belofte aan de EU is in 2027 voldoende schoon en gezond water te hebben in het gehele gebied. Voor die tijd moet zowel de planstudie zijn afgerond en moeten alle projecten gerealiseerd zijn. Om deze doelstelling te halen is GROW nu al begonnen aan het starten van de ontwerpprocessen (van maatregelen in uiterwaarden) en uitvoeren van de voorbereidende onderzoeken.     

Nederland is het land van dammen, stuwen en gemalen. Dit soort oplossingen houden ons land veilig en welvarend. Maar ze hebben ook een keerzijde, want de ecologische waterkwaliteit gaat er door achteruit. Gezond water is belangrijk voor ons allemaal. Daarom zet Rijkswaterstaat zich in voor herstel van het waterleven in en langs de rivieren. Zo brengen we het water weer in balans.   

Cookie-instellingen