Veelgestelde vragen

Tijdens de publieksbijeenkomst staan we u graag te woord. U kunt uw vraag ook via het contactformulier stellen. 

Via onze website www.samenwerkenaanriviernatuur.nl kunt u zich opgeven voor de nieuwsvoorzieningen van Rijkswaterstaat. Die zal in de eerstkomende periode nog van algemene aard zijn, maar dan steeds meer worden toegespitst op specifieke rivieren, gebieden en/of uiterwaarden.

Voor de benodigde vergunningen doorloopt Rijkswaterstaat de procedure volgens de Omgevingswet. Dat houdt in dat er een projectbesluit wordt opgesteld waarvoor zienswijzen en bezwaarmogelijkheden open staan. De procedure voor een projectbesluit start bij de publicatie van een kennisgeving Voornemen en Participatie. Hierin is opgenomen hoe belanghebbenden betrokken worden bij de totstandkoming van het project. De publieksbijeenkomst is één van de mogelijkheden om met ons mee te denken, suggesties te doen, ideeën in te brengen en eventuele alternatieven aan te dragen voor de mogelijke oplossing van meestromende nevengeulen, een natuurvriendelijke oever en het aanbrengen van rivierhout in de Buitenwaarden Windesheim. Rijkswaterstaat gaat deze kennisgeving binnenkort in de Staatscourant publiceren.  

Wensen en suggesties van belanghebbenden beoordelen wij op haalbaarheid en realiseerbaarheid binnen de kaders van het project. Aanvullingen op het ontwerp die wij kansrijk achten leggen we voor aan Rijkswaterstaat. De inbrenger van de wens of suggestie ontvangt een terugkoppeling. 

Bij elk project wordt rekening gehouden met het 'meekoppelen' van andere maatregelen. Meekoppelkansen dragen niet direct bij aan het projectdoel maar kunnen onder voorwaarden wel tegelijkertijd worden uitgevoerd. De initiatiefnemer is dan wel verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak, de financiën en de vergunbaarheid. 

Tijdens het opstellen van het voorlopig ontwerp betrekken wij de grondeigenaren, pachters en de overige partijen die we ook in de schetsontwerpfase betrokken hebben.  

We hebben de schetsontwerpfase afgerond en starten met het opstellen van het voorlopig ontwerp. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van (veld)onderzoeken naar o.a. de bestaande natuurwaarden, de milieukundige kwaliteit van de bodem en de geohydrologische situatie.  

Zie hieronder een schematische weergave van het ontwerpproces:  

Op dit moment zijn we nog bezig met het ontwerpen van de KRW-maatregelen. De impact van uitvoering is daarom nog niet bekend. We informeren u zodra er meer bekend is over de uitvoeringfase.  

Waterveiligheid staat voorop bij het waterschap Drents Overijsselse Delta en bij Rijkswaterstaat. Onze ontwerpen zullen moeten aantonen dat tijdens en na de realisatie de veiligheid van de waterkering niet in gevaar komt.   

Gedurende de periode dat wij aan het ontwerpen zijn, wordt de geohydrologie in beeld gebracht. We maken inzichtelijk wat de invloed van de KRW-maatregel is op de (grond)waterhuishouding. Dit doen wij in de volgende fase van het project (opstellen voorlopig ontwerp). 

Het terrein van de voormalige steenfabriek Alteveer blijft goed bereikbaar. De geul gaat met een duiker onder de Fabrieksweg door. 

Zonder stenige vooroever vindt erosie van de natuurvriendelijke oever plaats. Bij dit stuk rivier is dat niet wenselijk. Omdat er hier maar net genoeg diepte is voor de scheepvaart, mag er niet meer aanzanding plaatsvinden.

Deze plas heeft een eigen waardevol ecosysteem als geïsoleerde plas. De plas staat beperkt onder invloed van de IJssel en wordt met name door regenwater en/of grondwater gevoed. 

Vanwege de aanwezigheid van twee gasleidingen is ervoor gekozen twee geulen aan te leggen. Het aanleggen van één lange geul betekent dat gasleidingen gekruist moeten worden. Dat is een erg kostbare oplossing en daarom niet wenselijk.

In de schetsontwerpfase zijn Dorpsbelang Windesheim, Stichting Landschapsbelangen Harculo-Herxen-Windesheim, Natuurplatform Zwolle, Hengelsportvereniging Zwolle, Sportvisserij Oost-Nederland, ENGIE en Belangengroep Oldenelerpark betrokken. 

Het schetsontwerp is in samenwerking met Staatsbosbeheer opgesteld. Verder zijn de gemeente Zwolle en het waterschap Drents Overijsselse Delta betrokken.

Wij zijn in gesprek met de grondeigenaren en pachters. We inventariseren de wensen en proberen deze wensen waar mogelijk mee te nemen in het schetsontwerp.

Naast het Kaderrichtlijn Water project spelen er bij Windesheim ook twee andere grote projecten: de gebiedsontwikkeling op het terrein van de voormalige energiecentrale Harculo en de dijkversterking Zwolle-Olst. De projectteams houden contact met elkaar en stemmen de projecten zo veel mogelijk op elkaar af.  

GROW staat voor Green Rivers Open Wonders en is een samenwerking van verschillende adviesbureaus die in opdracht van Rijkswaterstaat en Staatbosbeheer de ontwerpen maken van de maatregelen in de uiterwaarden.

De belofte aan de EU is in 2027 voldoende schoon en gezond water te hebben in het gehele gebied. Voor die tijd moet zowel de planstudie zijn afgerond en moeten alle deelprojecten gerealiseerd zijn. Om deze doelstelling te halen is GROW nu al begonnen aan de ontwerpprocessen van maatregelen in uiterwaarden en het uitvoeren van de voorbereidende onderzoeken.   

Nederland is het land van dammen, stuwen en gemalen. Dit soort oplossingen houden ons land veilig en welvarend. Maar ze hebben ook een keerzijde, want de ecologische waterkwaliteit gaat er door achteruit. Gezond water is belangrijk voor ons allemaal. Daarom zet Rijkswaterstaat zich in voor herstel van het waterleven in en langs de rivieren. Zo brengen we het water weer in balans. 

Cookie-instellingen