Schetsontwerp van de Koppelerwaard

Herstellen van riviernatuur 

De natuur in en rond rivieren heeft een belangrijke functie in Nederland. Onze rivieren zijn een leefgebied voor veel planten en dieren, leveren drinkwater voor de mens, beregeningswater voor de landbouw en vormen een waterbuffer in natte én droge tijden. Maar de riviernatuur ging de afgelopen eeuwen flink achteruit door veiligheid, scheepvaart en ander menselijk ingrijpen. Soorten planten en dieren verminderden in aantal of verdwenen zelfs. Dat betekent dat de biodiversiteit afnam. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zorgt dat de natuur in het rivierengebied weer hersteld en de ecologische waterkwaliteit verbetert.  

Voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit is het creëren van een ondiep stromende leefomgeving voor vis, macrofauna en waterplanten belangrijk. Dit is te bereiken door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. In de Koppelerwaard onderzoeken we daarom de aanleg van natuurvriendelijke oevers.  

Natuurvriendelijke oevers 

De oevers in de Koppelerwaard liggen grotendeels in steen, dit is geen geschikt leefgebied voor vissen, macrofauna en waterplanten. We ontdoen daarom een deel van de oever van steen en graven grond af om een flauwe helling te creëren. Hiermee ontstaat een zandig oever met verschil in hoogte. Natuurlijke processen als afkalving en aanzanding krijgen weer de ruimte en er ontstaat leefgebied voor vissen, macrofauna en waterplanten. De oevers zijn vooral interessant voor vissoorten die van stroming houden zoals de winde, serpeling, kopvoorn en barbeel.  

Het schetsontwerp 

In de Koppelerwaard is het afgelopen jaar gekeken naar geschikte locaties voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met de omgeving en zijn onderzoeken uitgevoerd. Dit heeft geleid tot het schetsontwerp. In het schetsontwerp is te zien waar de natuurvriendelijke oevers komen te liggen en hoe deze eruit komen te zien. Het schetsontwerp is het eerste voorstel voor het ontwerp. In de volgende fase worden verschillende onderzoeken gedaan en gesprekken in de omgeving gevoerd. Op basis daarvan wordt het schetsontwerp uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Het ontwerp, het ruimtebeslag en de locatie van het rivierhout kan dan nog veranderen.  

Hieronder is het schetsontwerp te zien. Via deze link is het schetsontwerp en de dwarsdoorsnedes gedetailleerder te bekijken. 

 

Cookie-instellingen