Definitieve ontwerp

Locatie 1: verdiepen van de bodem 

De lage delen die hier liggen, gaan we verder verlagen, zodat het water er na hoogwater langer in blijft staan. Daardoor ontstaat een gebied waar vissen kunnen paaien. In het rivierengebied komen vrijwel geen situaties meer voor waar graslanden tot laat in het voorjaar onder water staan. Vogels zoals watersnip en porseleinhoen profiteren van de natte omstandigheden in het broedseizoen.   

Locatie 2: uitbreiden bos

Hier ligt een smalle bosstrook. Dit bos breiden we aan de westkant uit, met afwisselend hardhoutooibos met eiken, een essen-iepenbos en in de lagere delen een zachthoutooibos (wilgenbos). Het doel is om een grotere boskern te ontwikkelen, een zeldzaamheid in de uiterwaarden.  

Locatie 3: uitgraven kronkelgeulen 

De oude stroomgeulen zijn langzaam dichtgeslibd. De kronkelwaardgeulen staan hierdoor grotendeels droog. In een deel van de geulen komt weer water te staan. Bij het graven wordt het reliëf van de oude stroomgeul van de IJssel in de ondergrond gevolgd. Vissoorten die houden van begroeide wateren, zoals de bittervoorn en de grote modderkruiper, zullen hiervan profiteren. Ook libellen en amfibieën vinden een geschikt leefgebied bij de opnieuw verdiepte geulen.

Waar en wat

Via deze link kunt u kijken waar we de maatregelen precies gaan uitvoeren (PDF wordt gedownload). 

Via deze link ziet u welke nieuwe natuurbeheertypen Cortenoever heeft als wij de maatregelen hebben uitgevoerd (PDF wordt gedownload).

Ontvangen van het ontwerprapport

Beide plaatjes komen uit het ontwerprapport van het definitieve ontwerp voor natuurontwikkeling Cortenoever. Deze komt in het najaar ter inzage te liggen bij de vergunningaanvragen.

Het volledige rapport kunnen we u toesturen. U kunt het opvragen door ons een e-mail te sturen via het contactformulier.

Cookie-instellingen